icon Khóa học tương tác trực tiếp

World Class Customer Service

Tips & Tricks to Customer-Centric Service

Tổng quan chương trình

Go The Extra Mile

Icon

Bạn sẽ học được những gì

How to be a customer advocate.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Master the skills

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Lead by example.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie