Arrow LeftBack
Icon Thuyết trình

Workshop - Storytelling

In Person
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Fyll inn

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Fyll inn

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Fyll inn

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.