icon Khóa học tương tác trực tiếp

South West Business Class Learning Network

Join us at this session to continue your Dale Carnegie learning journey - but with a twist.

Tổng quan chương trình

Exclusively for Dale Carnegie Graduates

Icon

Bạn sẽ học được những gì

You'll enhance your current skills, learn new ones, as well as gain access to our latest research and topics.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Remember how important peer support was to your Dale Carnegie training session? These sessions for Dale Carnegie Graduates aim to build on the momentum you began on your previous training sessions.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Share experience, get advice, identify resources, find new business and stay on the upward learning curve. A £5 donation towards refreshments that our hosts provide would be greatly appreciated

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie