Arrow LeftBack
Icon

Leading Virtual Teams

In Person

• 2 Session Seminar. In today’s digital world, home-working and teleworking have become much more common for many businesses. But how do you build a cooperative and productive team if you can’t meet face-to-face? This two-part online course will teach you the communication skills to create and motivate a successful virtual team.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

• เรียนรู้การสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานเป็นทีม ความพยายามร่วมกัน และความร่วมมือกันในการทำงาน สร้างความคาดหวังของทีมที่ชัดเจนบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพ เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม!

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

• การสื่อสารถือเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของทีม แต่วิธีการสื่อสารของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปกติเรามักจะสร้างความสัมพันธ์ของทีมด้วยการเจอหน้ากัน แต่หัวหน้าทีมที่ไม่ได้อยู่กับลูกทีมต้องใช้แนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ หลักสูตรนี้ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเข้าถึงความหลากหลายในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

• มาเป็นหัวหน้าที่ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่ใช้ต้นทุนต่ำในการติดต่อสื่อสารเสมือนจริง เพื่อพิสูจน์ความสามารถในการปรับตัวของคุณในการขับเคลื่อนทีมให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกสถานการณ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยสร้างทีมให้แข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.