icon Khóa học tương tác trực tiếp

Leadership Challenges in Manufacturing

The National Association of manufacturing's most recent survey showed that for the first time, "attracting and retaining a quality workforce" was rated as the top business challenge heading into 2018. This workshop provides practical tools to address this challenge.

Tổng quan chương trình

In this workshop, we will focus on addressing leadership challenges facing the manufacturing sector.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Leadership Challenges in Manufacturing will provide practical tools to build an effective leadership culture that creates motivated and inspired employees.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

You will learn techniques that can help leaders in manufacturing create an even more engaged workforce, where employees are more committed to help deliver results.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

In this workshop, leaders in the manufacturing industry discovery ways to create more effective teams by engaging their people.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie