icon Khóa học tương tác trực tiếp

Leadership Advantage

본 과정은 셀프리더십에서 타인을 리드하는 능력, 나아가 조직 전체를 고무하는 스킬까지 귀하의 리더십을 확장할 수 있는 과정입니다.

Tổng quan chương trình

리더십 어드밴티지 세미나는 참가자가 조직원들에게 경영자와 리더로 변화된 역할을 수행할 수 있도록 돕기 위해 만들어졌습니다. 참가자는 개인적 차원의 가치관, 비전과 목표수립, 관계적 차원의 코칭과 커뮤니케이션, 그리고 조직 차원의 비전과 미션, 임파워먼트에 이르는 리더십의 통합적인 지식과 실제적인 스킬을 학습하게 됩니다.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

자신의 리더십 강점을 이해하고 개발할 수 있고 타인의 리더십 잠재력을 이끌어내는 멘토링 스킬을 배웁니다. 또한 조직 내 비전과 미션을 공유하여 임파워먼트시키는 스킬로 효율적인 조직으로 이끌어나가는 리더십 스킬을 배우는데 도움이 됩니다.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

리더는 다양한 리더십 스킬을 통해 조직의 가치와 비전을 강력하게 공유하는 능력이 필요합니다. 가치과 비전의 공유를 통해 조직은 효과적으로 목표를 향해 나아가게 됩니다.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

명확한 목표를 제시하고 신뢰받는 리더에게 팀원들은 자발적으로 협력할 것입니다. 자발적인 협력의 결과로 귀하의 조직은 목표를 효과적으로 달성할 것입니다.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie