icon Khóa học tương tác trực tiếp

How to Turn Buying Objections into Selling Opportunities

This one-day seminar will show you how to: design responses that overcome resistance, develop rapport and trust, learn questioning and listening skills, create planned responses, and resolve objections with confidence.

Tổng quan chương trình

If you’re like most sales people, you’ve heard a multitude of buying objections during your sales process. The way you respond can make the difference between losing the business or continuing to build a mutual partnership to win the sale!

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Learn techniques that will help you turn buying objections into selling opportunities.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Learning and refining techniques to overcome objections during the sales process can make the difference between achieving and exceeding your quota or spinning your wheels with an underperforming pipeline

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Shorten your sales cycle, increase your pipeline of valid selling opportunities, and close more sales!

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie