icon Khóa học tương tác trực tiếp
Làm thế nào bạn có thể khéo léo trong giao thiệp
Khóa học này tập trung vào các cách giao tiếp với sự tự tin, uy tín, rõ ràng, và sự quan tâm - nhằm tạo ra các mối quan hệ mạnh mẽ, bền vững.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.