icon Khóa học tương tác trực tiếp
Làm thế nào bạn có thể khéo léo trong giao thiệp
Khóa học này tập trung vào các cách giao tiếp với sự tự tin, uy tín, rõ ràng, và sự quan tâm - nhằm tạo ra các mối quan hệ mạnh mẽ, bền vững.
Important event specific details +

* Important Details if registered for this course *

(These will be included in your confirmation email and PDF receipt)

Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn
Register Participants
Company Info
Participant 1 Remove
22/10/2018
Starting at:
1.795 US$
Location:
1140 Bloomfield Avenue
Suite 109 Rear
New Jersey West Caldwell, NJ 07006
973-890-0909
Duration:
Runs 2 Consecutive Days
Time:
09:00 - 17:00