Arrow LeftBack
Icon Dale Carnegie Course

Developing the Future Leader in You

In Person

Learn what it takes to be a successful leader in today’s world. Become a leader in your peer group by developing trust and the right communication skills to engage others.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

1: Characteristics of Leadership Effectiveness 2: Analyze Problems and Make Decisions 3: Enhancing Your Leadership Competence 4: Increasing Self-Awareness 5: Present to Persuade

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Build your foundational leadership and communication skills.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

You will be ready to lead others and take on new initiatives.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.