icon Khóa học tương tác trực tiếp

Developing a Self-Confident, Assertive Attitude: The Key to Success

• Replace shyness with confidence • Meet new people easily • Influence people to your point of view • Reduce self-consciousness and fear • Deal effectively in difficult situations

Tổng quan chương trình

Developing A Self Confident, Assertive Attitude

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Our expert coach will guide them towards building their strengths and create a safe, supportive environment in which their new found confidence and assertiveness can really flourish.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Developing a Self-Confident, Assertive Attitude is a Dale Carnegie Training course that shows people how to gain the assurance they need to speak up, make their point and win support.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

This program will help self-conscious employees overcome their fear and start contributing with ease.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie