icon Khóa học tương tác trực tiếp

1-Day 인간관계 마스터 과정

"과도한 업무보다 사람과의 관계가 더 힘들어요"

Tổng quan chương trình

대부분의 직장인들은 일 그 자체보다도 일의 진행을 더디게 하는 인간관계에 더 많은 어려움을 느낀다고 토로합니다. 만일 직장 내에서의 원활한 소통을 통해 원만한 인간관계를 이루고 필요한 협력을 이끌어 낼 수 있다면? 갈등과 반목으로 인한 소모를 최소화하고 오로지 일에 집중할 수 있는 환경이 조성된다면? 우리의 성과는 지금보다 얼마나 변화할 수 있을까요?

Icon

Bạn sẽ học được những gì

데일 카네기 1-Day 인간관계 마스터 과정은 사람과의 관계를 증진하고 협력을 통해 갈등상황을 우호적인관계로 만들고 협력을 이끌어 낼 수 있는 방법을 배우게 됩니다.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

4차 산업혁명 시대에도 결국 중요한 결정과 업무는 사람이 합니다. 사람과의 관계는 개인 및 조직의 업무 효율성에 영향을 미치게 됩니다. 갈등상황이 없는, 원활히 협력할 수 있는 인간관계 개선 방법, 100년간 지속해온 데일 카네기는 알고 있습니다.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

사람과의 관계를 개선하고 효과적인 커뮤니케이션 방법을 습득하여 개인 및 조직의 성과를 향상시킬 수 있습니다.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie