icon Khóa học tương tác trực tiếp

1-Day 스피치 마스터 과정

"사람들 앞에만 서면 눈 앞이 캄캄해지고 목소리가 떨려요"

Tổng quan chương trình

혹시 대중 앞에서 하는 스피치나 프레젠테이션에 불편함을 느끼십니까? 자신은 무대체질이 아니라며 그 자리르 피하시나요?

Icon

Bạn sẽ học được những gì

데일 카네기 1-Day 스피치 마스터 과정은 두려움을 극복하고 효과적으로 프레젠테이션을 설계하여 자신감 있고 당당한 프레젠테이션을 할 수 있는 방법을 배우게 됩니다.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

발표에 대한 두려움은 잠시 접어두셔도 좋습니다. 언제 어디서나 자신감 있게 프레젠테이션을 진행하는 모습은 이제 상상속 나의 모습이 아닙니다.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

당당하고 설득력 있는 프레젠테이션으로 청중들은 여러분의 프로젝트에 많은 기대를 가지게 될 것 입니다.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie