icon Khóa học tương tác trực tiếp

1-Day 비전 커리어 과정

"대학 졸업 후 뭘 해야할지 막막해요" "힘들게 들어간 첫 직장 퇴사 후 뭘해야할지 모르겠어요"

Tổng quan chương trình

이른바 '3포 세대', 많은 어려움 끝에 힘들게 들어간 첫 직장. 그러나 막상 조직문화도 적응 안되고, 비전도 없어 보이고, 적성에도 안 맞고

Icon

Bạn sẽ học được những gì

데일 카네기 1-Day 커리어 비전 과정은 예비 사회인 및 사회 초년생들로 하여금 명확한 비전을 세우고, 자신을 재조명하며 올바른 의사결정을 할 수 있도록 도와드립니다.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

진로와 이직에 대해 고민하고 계십니까? 나의 비전을 설계하고 자신감을 갖고 미래를 위해 올바른 의사결정을 할 수 있도록 나 자신을 변화시켜 보는건 어떨까요?

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

새로운 비전을 발견하고, 동기부여 된 나 자신이 되어 지금보다 나은 커리어플랜을 세우는데 많은 도움이 될 것입니다.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie