icon Khóa học tương tác trực tiếp

卡內基工作坊系列:最新管理技巧-自我導向的工作環境

這個工作坊將針對全新的自我導向模式,向學員介紹各種成功技巧。當中會示範如何將團隊成員視為同事而非下屬,從而令團隊發揮最大的潛能。管理人員將會學到如何建立一個有獎勵的工作環境;向團隊提供取得成功和消除障礙的方法,以及如何引導及帶領而非控制團隊。

Tổng quan chương trình

卡內基工作坊系列致力改善客戶體驗,並把培訓帶領到另一層次。在數小時的工作坊中,學員能夠學習多元化的主題,滿足學員的培訓需要及培養持續學習的習慣。

Icon

Bạn sẽ học được những gì

完成工作坊後,你將學會: • 以日常領導行為激發團隊的動力 • 為你的團隊制訂方向 • 因應你所帶領的成員來調節做事方法

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

你將成為一位具正面影響力的領袖,簡單來說,學員完成這個工作坊後,將能簡單掌握所需的溝通和人際關係技巧,引領團隊爭取更佳表現。

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie