Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

လူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို စြမ္းအားျပည့္ဝေစသည္

ခိုင္မာမႈ၊ အမွန္အကန္ျဖစ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ စစ္မွန္ေသာ ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ရင္းႏွီးေသာ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံဖြဲ႕စညး္ပံုႏွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္း အားျဖည့္ေပးနည္းမ်ားကို သင္ယူႏိုင္ပါသည္

လူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို စြမ္းအားျပည့္ဝေစသည္

ခိုင္မာမႈ၊ အမွန္အကန္ျဖစ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ စစ္မွန္ေသာ ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ရင္းႏွီးေသာ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံဖြဲ႕စညး္ပံုႏွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္း အားျဖည့္ေပးနည္းမ်ားကို သင္ယူႏိုင္ပါသည္

ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ လူသားဆက္ဆံေရးမ်ားဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္း

လူသားမ်ား၏ စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး Dale Carnegieသည္ လူသိမ်ားေသာ ဆရာတစ္
ဆူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအေက်ာ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လူမႈဆကဆံေရးမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာရွိသူမ်ားအျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိုင္ရန္ ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ရွာေဖြပါ
ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားကို သင္ေလ့လာၾကည့္ပါက မည္သည့္အရာမ်ား သင္ျမင္ရသနည္း။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ။ တတ္ကြ်မ္းမႈ။ ၾသဇာ။ သူတို႔သည္ ဥပမာအားျဖင့္ဦးေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ အျခားသူမ်ားကို စိတ္ဓါတ္တက္ႀကြေစၿပီး သူတို႔ရဲ့ အလုပ္ႏွင့္ဘဝ၊ လူမႈဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔မွာ မည္သူမဆိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေမာင္းႏွင္ေပးႏိုင္မည့္အားကို ရရွိနည္းကိုသာ သင္ယူရံုျဖစ္သည္။
participants conversing in classroom
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who builds them up rather than putting them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that don’t care about them and aren’t committed to their growth.
PEOPLE SKILLS TRAINING COURSES

Create the Confidence and the People Skills to Influence and Inspire Others

  • Build authentic relationships with tried and true methods. 

  • Motivate and appreciate contributions from team members.
  • Respond to difficult situations in a confident, diplomatic, and tactful way.

  • Communicate clearly and confidently with diverse generations. 

Top People Skills Training Courses

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူအမ်ားဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သင္တန္းသင္ရိုးမွ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္သည္

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာေစသည္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေစသည္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သႏၷိ႒ာန္ရွိမႈကို ရယူႏိုင္သည္
သင္၏ စီးပြားေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိေစျခင္း
sales relationships
LIBRO BLANCO

Impulsores emocionales para el compromiso del colaborador

Las emociones y el compromiso están profundamente interconectados. Cada momento y cada contacto durante la experiencia del colaborador puede provocar emociones, algunas de las cuales impulsan el compromiso y otras lo perjudican.

ကော်ပိုရိတ် ဖြေရှင်းချက်များ

ေအာင္ျမင္မႈစတင္ရရွိေနပါၿပီ

group training on sales skills
လူတိုင္းအတြက္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးျပဳလက္စြဲႏိုင္သည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ Dale Carnegie မွစီစဥ္ထားၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ေပးေရး သင္တန္းမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ ဆက္ဆံေရးအသစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္အတြင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္လည္း ခင္မင္မႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ခဏအတြင္း မိတ္ေဆြအသစ္ျပဳလုပ္တတ္ေစျခင္း၊ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္သူအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား ေလးစားမႈရွိျခင္းမ်ား အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
TESTIMONIALS

သင်ရိုးများကို ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ကြည့်မည်

ဆက်သွယ်ရန်
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
တင်သွင်းပါ

ဆက်သွယ်ကြပါစို့။

သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏အဖွဲ့ (သို့) သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရည်အချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။

: