လူမ်ား၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို စြမ္းအားျပည့္ဝေစသည္

ခိုင္မာမႈ၊ အမွန္အကန္ျဖစ္မႈမ်ားပါဝင္ေသာ စစ္မွန္ေသာ ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ရင္းႏွီးေသာ အဖြဲ႕အစည္းပံုစံဖြဲ႕စညး္ပံုႏွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြင္း အားျဖည့္ေပးနည္းမ်ားကို သင္ယူႏိုင္ပါသည္

ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ လူသားဆက္ဆံေရးမ်ားဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္း

လူသားမ်ား၏ စြမ္းအင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး Dale Carnegieသည္ လူသိမ်ားေသာ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအေက်ာ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လူမႈဆကဆံေရးမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းမ်ားစြာရွိသူမ်ားအျဖစ္ ကၽြမ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိုင္ရန္ ပံုေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို ရွာေဖြပါ

ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားကို သင္ေလ့လာၾကည့္ပါက မည္သည့္အရာမ်ား သင္ျမင္ရသနည္း။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ။ တတ္ကြ်မ္းမႈ။ ၾသဇာ။ သူတို႔သည္ ဥပမာအားျဖင့္ဦးေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ အျခားသူမ်ားကို စိတ္ဓါတ္တက္ႀကြေစၿပီး သူတို႔ရဲ့ အလုပ္ႏွင့္ဘဝ၊ လူမႈဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔မွာ မည္သူမဆိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေမာင္းႏွင္ေပးႏိုင္မည့္အားကို ရရွိနည္းကိုသာ သင္ယူရံုျဖစ္သည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူအမ်ားဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သင္တန္းသင္ရိုးမွ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္သည္မ်ား:
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာေစသည္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေစသည္
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သႏၷိ႒ာန္ရွိမႈကို ရယူႏိုင္သည္
သင္၏ စီးပြားေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိေစျခင္း

ေအာင္ျမင္မႈစတင္ရရွိေနပါၿပီ

လူတိုင္းအတြက္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးျပဳလက္စြဲႏိုင္သည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ Dale Carnegie မွစီစဥ္ထားၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ေပးေရး သင္တန္းမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ ဆက္ဆံေရးအသစ္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္အတြင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္လည္း ခင္မင္မႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ခဏအတြင္း မိတ္ေဆြအသစ္ျပဳလုပ္တတ္ေစျခင္း၊ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္သူအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား ေလးစားမႈရွိျခင္းမ်ား အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

လူအမ်ားဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသင္တန္းတက္ရန္ ယေန႔ပင္ စာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ

သင္စိတ္ဝင္စားႏိုင္သည့္ လူအမ်ားဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားသင္တန္း ရင္းျမစ္မ်ား
ebook
ဒေးလ် ကာနယ်ဂျီ၏ အောင်မြင်မှုလှို ့ဝှက်ချက်များ
မစ္စတာ ကာနေးဂီ ၏ 'မိတ္တဗလဋီကာ' နှင့် 'သောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေး' ကဲ့သို ့သော စာအုပ်များ အုပ်ရေ သန်း ၅၀ ကျော်မှ ထာဝရတည်မြဲသော တန်ဖိုးများနှင့် အလေ့အကျင့်များ သည် လူပေါင်း ၈သန်းကျော်ကို လှုံ ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။ ရွှေကဲ့သို ့အဖိုးတန်သော အကြံဉာဏ်ပေါင်းများစွာ သည် သင့်ကို မမျှော်မှန်းနိုင်သော အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို ့တင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေဖြင့် ထူးချွန်လာစေရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာစေရန် ၄င်းအကြံဉာဏ်များကို အသုံးချပါ။
Get the eBook
whitepaper
Employee Engagement အတွက် စိတ်ခံစားမှုမောင်းနှင်အားများ
စိတ်ခံစားမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတို ့သည် ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ချိတ်ဆက်မိသော ၀န်ထမ်းများသည် ပိုမို စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပြီး သစ္စာလည်းပိုရှိကြသည်။ ဤစာတမ်းသည် သင့်ဝန်ထမ်းများကို မည်သို ့နှင့် အဘယ်ကြောင့် ကောင်းစွာဆက်ဆံရန်လိုကြောင်းပြသသည်။ သူတို ့အရေးကြီးကြောငး်သိပါစေ၊ သူတို ့တိုးတက်ကြီးထွားရန် နေရာပေးပါ၊ သူတို ့အောင်မြင်သည်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
Read the whitepaper
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို စတင္လိုက္ပါ
အထူးသီးသန္႔စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ တိုးတက္မႈရရွိေရး တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္ေသာ အဆင္ျမင့္ပညာေရးအား စတင္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ယေန႔ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
Logo
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
တင်သွင်းပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.