အဖြဲ့အစည္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေရး ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

သင့္ကုမၸဏီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေပးမည့္ ပိုေကာင္း၍ ခိုင္မာေသာ လုပ္သားအင္အားကို တည္ေဆာက္ပါ။

ေအာင္ျမင္မႈသည္ ထိပ္ဆံုးကစတင္သည္

Today’s leaders have tall orders – they must immediately and consistently build their business by aligning the vision, mission, and values, while creating a team-first culture and spirit that builds courage and profitable results. Successful corporate team building increases employee engagement, boosts company moral, and ensures teams accomplish company goals beyond expectations.

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စိတ္အားထက္သန္မႈကို ျဖစ္ေစသည္

အဆင့္အသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရရွိေရးတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထူးခၽြန္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိ ထည့္သြင္းထားသင့္ပါသည္။ အေရးပါဆုံးေသာ အရာမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ႏွစ္သက္မႈ ခံစားခ်က္ကို ျပသသင့္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားဆက္စပ္သည့္အေျဖမ်ား ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ သင့္အား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားကို ျဖန္႕က်က္ေစသည့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အျမင္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အကူညီေပးပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားဆက္စပ္သည့္အေျဖမ်ား ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္သည္မ်ားမွာ-
အဖြဲ့ဝင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ေပးသည္
အဖြဲ႕တစ္ခုအတြက္ အခန္းက႑ႏွင့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ေပးသည္
အဖြဲ႔ေျမာက္မ်ားစြာအၾကား သင္၏ ပါဝင္မႈကို အကြက္ခ်ေပးသည္
အဖြဲ႕အစည္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈုဆိုင္ရာ ဗ်ဴဟာမ်ားထည့္ေပးထားသည္

အဖြဲအစည္းတိုးတက္မႈအတြက္ သင္၏ ေျဖရွင္းခ်က္ အသစ္မ်ား

Dale Carnegie သင္တန္းမွ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ သင့္အား အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမွဳနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ား၊ သင့္လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ေအာင္ျမင္ေစႏိုင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းမ်ားမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
President, Urban Engineering, Inc.

အဖြဲ႕အစည္းဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ယေန႔ပင္ စာရင္းေပးသြင္းပါ

သင္စိတ္ပါဝင္စားႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ား-
ebook
ဒေးလ် ကာနယ်ဂျီ၏ အောင်မြင်မှုလှို ့ဝှက်ချက်များ
မစ္စတာ ကာနေးဂီ ၏ 'မိတ္တဗလဋီကာ' နှင့် 'သောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေး' ကဲ့သို ့သော စာအုပ်များ အုပ်ရေ သန်း ၅၀ ကျော်မှ ထာဝရတည်မြဲသော တန်ဖိုးများနှင့် အလေ့အကျင့်များ သည် လူပေါင်း ၈သန်းကျော်ကို လှုံ ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။ ရွှေကဲ့သို ့အဖိုးတန်သော အကြံဉာဏ်ပေါင်းများစွာ သည် သင့်ကို မမျှော်မှန်းနိုင်သော အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို ့တင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေဖြင့် ထူးချွန်လာစေရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာစေရန် ၄င်းအကြံဉာဏ်များကို အသုံးချပါ။
View eBook
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို စတင္လိုက္ပါ
အထူးသီးသန္႔စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ တိုးတက္မႈရရွိေရး တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္ေသာ အဆင္ျမင့္ပညာေရးအား စတင္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ယေန႔ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
Logo
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
တင်သွင်းပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.