Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

ပင္ကိုဗီဇဖ႔ြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

သင္၏အသင္းအဖြဲ႔၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အထိေရာက္ဆံုး တိုးျမွင့္ေပးလ်က္ရွိသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေကာင္းဆံုးေအာင္ျမင္မႈရေစရန္ အေထာက္အကူေပးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေလ့က်င့္ေျဖရွင္းေပးသည့္သင္တန္း

သင့္လုပ္ငန္း၏ အမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား အကဲျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းမွ လိုအပ္ေသာ ရလဒ္အတိအက်ကို အေကာင္းဆံုးရရွိေစႏိုင္ရန္ အထူးသီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ေလ့က်င့္သင့္ၾကားမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသီးသန္႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ျပီးပါက စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းရရွိရန္လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ သေဘာထားမ်ားပါ ရွိထားျပီးျဖစ္ေသာ သစၥာရွိျပီး လုပ္ပိုင္အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းခံထားရကာ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီသည့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခု၏ အလားအလာအလံုးစံုကို သင္ေတြ႔ရွိခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေမာင္းႏွင္တြန္းအားေပးသည့္ အသင္းအဖြဲ႔လိုက္ တုိးတက္မႈ

စြမ္းေဆာင္ရည္ ေျပာင္းလဲသည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သင္ၾကားနည္း

 • အနာဂတ္ကာလတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ မတူညီေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ပံုကိုယ္တြယ္နည္းအား သင္ၾကားေပးသည္
 • အရည္အခ်င္းမ်ား ကြာဟမႈမ်ားကို ပိုမို၍သတိထားမိလာေစသည္
 • အာရံုစူးစိုက္မႈအျပည့္ရရွိေစေသာ ေလ့က်င့္နည္းျပေပးမႈမ်ားႏွင့္ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္
 • အားေပးျမွင့္တင္မႈမွတစ္ဆင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယူမႈအား ပံ့ပိုေပးလ်က္ရွိသည္
 • ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ျပန္လည္ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္  

တစ္ကမာၻလံုးအႏွံ႔ျဖန္႔က်က္ထားျပီး ေဒသတြင္းလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ကြ်မ္းက်င္တက္ေျမာက္ေစသည္

 • ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၅ ႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီးျဖစ္သည္
 • ေဒသတြင္းဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားအတိုင္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္
 • ညီညြတ္မွ်တျပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ နည္းျပသင္ၾကားမႈ
 • ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားအမွားမ်ားေၾကာင့္ လက္ခံက်င့္သံုးမႈ မေအာင္ျမင္သည့္ အႏၱရာယ္လည္း မရွိပါ

အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ေျပျပစ္မွ်တေသာ သင္ၾကားေပးမႈ

 • ခရီးတြင္သက္သာမႈအား ရယူလိုက္ျပီး သင္၏ျဖန္႔က်က္မႈအား  ခ်ဲ႕ထြင္လိုက္ပါ 
 • ပထဝီေဒသအားျဖင့္ ကြဲဲျပားလ်က္ရွိသည့္ အသင္းမ်ားအထိ ျဖန္႔က်က္လိုက္ပါ
 • လုပ္ငန္းတြင္း အထိေရာက္ဆံုးနွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ရအလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေသာ အြန္လိုင္းမွ တိုက္ရိုက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအား ဝင္ေရာက္ရယူလိုက္ပါ

အဆင့္ျမင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ မူလလက္ေဟာင္း အမွတ္တံဆိပ္

 • အျခားသူမ်ားအား ဦးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ပတ္သက္မႈကို တြန္းအားေပးျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို သိရွိေစေသာ ကာလရွည္ၾကာအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား
 • လုပ္ငန္းတြင္းဦးေဆာင္ေနသည့္လုပ္ငန္းထံမွ ေခတ္အမီဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးျပဳစုထားသည့္ သုေတသန 
 • သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္ျဖစ္သည့္ "မိတၱဗလဋီကာ"  စာအုပ္ေပၚအေျခခံထားသည့္ အထူးသီးသန္႔ လူအမ်ားၾကားဦးေဆာင္သူျဖစ္ေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရး
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို စတင္လိုက္ပါ
Contact us at any time to ask questions or find out more about developing the skills you need to succeed at work and in your everyday life.
Logo
This information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.
Submit
: