တည္ေဆာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း

ေတာ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူအမ်ားကို တစ္စုတည္းျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ကာ မည္သည့္အခက္အခဲမဆို စိန္ေခၚမႈမဆို အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအင္အားဖန္တီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္း

ခိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးေလာကတြင္၎တို့၏ တူညီခ်က္ျဖစ္သည့္- ေအာင္ျမင္မွဳကို ႏွစ္သက္ျခင္း ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ို ထားရစ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပူးတြဲေပးေသာ ေကာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ စီးပြားေရးအားလံုးအတြက္ ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ထားႏုိုင္ေသာ၊ အျခားသူမ်ားမွာလည္း ႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအားလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္ေစမႈရရွိေစေသာ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိရန္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ့ဖျိုးတိုးတက္မႈ သင္တန္းမ်ားသည္ ယခုေနရာတြင္ စတင္ပါသည္

ကြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သင္တန္မ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာပါရွိပါသည္- အဖြဲ႔ အစည္းအား အားေကာင္းေစရန္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ ကဲ့သို႔- မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ရွိသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါမက ထိုအရာမ်ားထည့္သြင္းၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ စြမ္းအင္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အထ မ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ႏုိုင္ျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။
ကြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမွ သင့္အား အကူညီေပးႏုိုင္သည္မ်ားမွာ-
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကတိသစၥာရွိမႈကို ရရွိသည္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တိုးတက္ေစသည္
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစသည္
အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရရွိေစျခင္း

လမ္းျပေပးသည္

Dale Carnegie ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ရန္အာမခံခ်က္ရရွိၿပီး ထိုအရာမ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင္ယူရင္းျဖင့္ရရွိႏိုင္ေသာ တီထြင္ဆန္းျပားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ မွတ္သားေလ့လာသင့္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ျပသထားၿပီးျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားပါေသာ ကြႏ္ုပ္တို႔၏ စာရင္းမ်ားမွရွာေဖြျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမို ေလ့လာႏုိုင္ပါသည္။
“Dale Carnegie Training was the catalyst that got us through some challenging times and allowed our leadership team to focus on common goals that were better understood by nearly everyone. Dale Carnegie Training changed the look and feel of our organization.”
 
Edward M. D’Alba, PE
Past President, Urban Engineering, Inc.

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားတြင္ ယေန႔ အမည္စာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ

ebook
ဒေးလ် ကာနယ်ဂျီ၏ အောင်မြင်မှုလှို ့ဝှက်ချက်များ
မစ္စတာ ကာနေးဂီ ၏ 'မိတ္တဗလဋီကာ' နှင့် 'သောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေး' ကဲ့သို ့သော စာအုပ်များ အုပ်ရေ သန်း ၅၀ ကျော်မှ ထာဝရတည်မြဲသော တန်ဖိုးများနှင့် အလေ့အကျင့်များ သည် လူပေါင်း ၈သန်းကျော်ကို လှုံ ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။ ရွှေကဲ့သို ့အဖိုးတန်သော အကြံဉာဏ်ပေါင်းများစွာ သည် သင့်ကို မမျှော်မှန်းနိုင်သော အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို ့တင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေဖြင့် ထူးချွန်လာစေရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာစေရန် ၄င်းအကြံဉာဏ်များကို အသုံးချပါ။
Read the text
ebook
ဒေးလ် ကာနယ်ဂျီ၏ အောင်မြင်မှုလှို ့ဝှက်ချက်များ
မစ္စတာ ကာနေးဂီ ၏ 'မိတ္တဗလဋီကာ' နှင့် 'သောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေး' ကဲ့သို ့သော စာအုပ်များ အုပ်ရေ သန်း ၅၀ ကျော်မှ ထာဝရတည်မြဲသော တန်ဖိုးများနှင့် အလေ့အကျင့်များ သည် လူပေါင်း ၈သန်းကျော်ကို လှုံ ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။ ရွှေကဲ့သို ့အဖိုးတန်သော အကြံဉာဏ်ပေါင်းများစွာ သည် သင့်ကို မမျှော်မှန်းနိုင်သော အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို ့တင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေဖြင့် ထူးချွန်လာစေရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာစေရန် ၄င်းအကြံဉာဏ်များကို အသုံးချပါ။
Get the eBook
whitepaper
Employee Engagement အတွက် စိတ်ခံစားမှုမောင်းနှင်အားများ
စိတ်ခံစားမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတို ့သည် ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ချိတ်ဆက်မိသော ၀န်ထမ်းများသည် ပိုမို စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပြီး သစ္စာလည်းပိုရှိကြသည်။ ဤစာတမ်းသည် သင့်ဝန်ထမ်းများကို မည်သို ့နှင့် အဘယ်ကြောင့် ကောင်းစွာဆက်ဆံရန်လိုကြောင်းပြသသည်။ သူတို ့အရေးကြီးကြောငး်သိပါစေ၊ သူတို ့တိုးတက်ကြီးထွားရန် နေရာပေးပါ၊ သူတို ့အောင်မြင်သည်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။
See the white paper
အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို စတင္လိုက္ပါ
အထူးသီးသန္႔စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ တိုးတက္မႈရရွိေရး တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္ေသာ အဆင္ျမင့္ပညာေရးအား စတင္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ယေန႔ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
Logo
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.
တင်သွင်းပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.