Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

တည္ေဆာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း

ေတာ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူအမ်ားကို တစ္စုတည္းျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ကာ မည္သည့္အခက္အခဲမဆို စိန္ေခၚမႈမဆို အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအင္အားဖန္တီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တည္ေဆာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္း

ေတာ္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူအမ်ားကို တစ္စုတည္းျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ကာ မည္သည့္အခက္အခဲမဆို စိန္ေခၚမႈမဆို အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအင္အားဖန္တီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Leaders Who Build

Leadership Training to Bring Out the Greatness in Yourself and in Others

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ့ဖျိုးတိုးတက္မႈ သင္တန္းမ်ားသည္ ယခုေနရာတြင္ စတင္ပါသည္

အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္း
ခိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးေလာကတြင္၎တို့၏ တူညီခ်က္ျဖစ္သည့္- ေအာင္ျမင္မွဳကို ႏွစ္သက္ျခင္း ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ို ထားရစ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ပူးတြဲေပးေသာ ေကာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ စီးပြားေရးအားလံုးအတြက္ ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္ထားႏုိုင္ေသာ၊ အျခားသူမ်ားမွာလည္း ႏွစ္သက္သေဘာက်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအားလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေအာင္ျမင္ေစမႈရရွိေစေသာ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိရန္မွာ အေရးႀကီးလွပါသည္။
 
ကြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သင္တန္မ်ားတြင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားစြာပါရွိပါသည္- အဖြဲ႔ အစည္းအား အားေကာင္းေစရန္ ေခါင္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္ ကဲ့သို႔- မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ရွိသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားပါမက ထိုအရာမ်ားထည့္သြင္းၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ စြမ္းအင္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အထ မ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ႏုိုင္ျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။
people in classroom
3 people in conversation
Build and maintain productive relationships
Leadership is not a solitary activity, nor is the focus on the leader; rather it is about how leaders treat the people they work with and how they make people feel about themselves and the work. To get things done through other people, leaders must demonstrate that they genuinely care about the people with whom they work. This is what inspires team members to go above and beyond.
 
Help people be the best version of themselves
People would rather work for someone who possesses leadership qualities and will in turn build them up rather than put them down. They must treat others well and with respect. In most cases, people don’t quit jobs, they quit leaders, especially the ones that do not care about them and are not committed to their growth.
LEADERSHIP DEVELOPMENT COURSES

Grow as a Leader to Advance Your Career

  • We provide practical skills that can be applied immediately, not just theories, buzzwords, fads or “flavors of the month.”

  • We recognize that being a leader means being responsible for more than just yourself, and that is stressful. That’s why we provide actionable tips and best practices to help reduce stress and worry.
  • Rather than trying to have you be someone you’re not, we help bring out your greatness—your authentic self and inner leader.

  • Leaders can’t and shouldn’t try do it all on their own. We deliver the knowledge and skills to help leaders accomplish work through others.

Top Leadership Development Courses

Learn how to motivate and engage your team.

ကြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမွ သင့္အား အကူညီေပးႏုိုင္သည္မ်ားမွာ-

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကတိသစၥာရွိမႈကို ရရွိသည္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တိုးတက္ေစသည္
ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစသည္
အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရရွိေစျခင္း
people in conference room
E-BOOK

Guía de liderazgo para Gerentes Primerizos

La transición de ser un empleado a ser un líder es uno de los momentos más desafiantes en una carrera. La guía de aprendizaje de Dale Carnegie ofrece áreas para que los gerentes novatos se concentren y desarrollen sus habilidades de liderazgo.

Motivate and Engage Your Team


ကော်ပိုရိတ် ဖြေရှင်းချက်များ

လမ္းျပေပးသည္

Dale Carnegie ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ရန္အာမခံခ်က္ရရွိၿပီး ထိုအရာမ်ားမွ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင္ယူရင္းျဖင့္ရရွိႏိုင္ေသာ တီထြင္ဆန္းျပားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
employees in conference room
မွတ္သားေလ့လာသင့္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ျပသထားၿပီးျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားပါေသာ ကြႏ္ုပ္တို႔၏ စာရင္းမ်ားမွရွာေဖြျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမို ေလ့လာႏုိုင္ပါသည္။
TESTIMONIALS

သင်ရိုးများကို ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဝင်ကြည့်မည်

ဆက်သွယ်ရန်
သင်ပေးသောဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ.

ဆက်သွယ်ကြပါစို့။

သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏အဖွဲ့ (သို့) သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရည်အချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။

: