သင္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား အသြင္ေျပာင္းလဲေပးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ သင္တန္းမ်ား

ပါဝင္ပတ္သက္ရလြယ္ကူျပီး စြမ္းအင္ထက္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမင့္မားေသာ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ႏိုင္သလို၊ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ ေလ့လာသင္ၾကားေရးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳထားျပီးျဖစ္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား အသံုးခ်လိုက္ပါ


လူတွေ ့သင်တန်းများ

သင်ကိုယ်သင်စိန်ခေါ်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါမြှုပ်နှံရသော သင်ယူမှုအတွေ ့အကြုံဖြင့် သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို တိုးတက်စေလိုက်ပါ။

လူတွေ ့သင်တန်းများ

သင်ကိုယ်သင်စိန်ခေါ်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါမြှုပ်နှံရသော သင်ယူမှုအတွေ ့အကြုံဖြင့် သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို တိုးတက်စေလိုက်ပါ။

လူတွေ ့သင်တန်းမျာ

သင်ကိုယ်သင်စိန်ခေါ်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါမြှုပ်နှံရသော သင်ယူမှုအတွေ ့အကြုံဖြင့် သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို တိုးတက်စေလိုက်ပါ။

Live အွန်လိုင်းသင်တန်း

သင့္အိမ္ သို႔မဟုတ္ ရံုးခန္းစသည္ျဖင့္ အဆင္ေျပေသာေနရာတစ္ေနရာမွတစ္ဆင့္ သင္၏ နည္းျပဆရာႏွင့္အတူ အျခားသင္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ခက္ခဲေသာ တိုက္ရိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျပီး သင္ယူလိုက္ပါ။

Live အွန်လိုင်းသင်တန်

သင့္အိမ္ သို႔မဟုတ္ ရံုးခန္းစသည္ျဖင့္ အဆင္ေျပေသာေနရာတစ္ေနရာမွတစ္ဆင့္ သင္၏ နည္းျပဆရာႏွင့္အတူ အျခားသင္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ခက္ခဲေသာ တိုက္ရိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျပီး သင္ယူလိုက္ပါ။

Live အွန်လိုင်းသင်တန်

သင့္အိမ္ သို႔မဟုတ္ ရံုးခန္းစသည္ျဖင့္ အဆင္ေျပေသာေနရာတစ္ေနရာမွတစ္ဆင့္ သင္၏ နည္းျပဆရာႏွင့္အတူ အျခားသင္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ခက္ခဲေသာ တိုက္ရိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျပီး သင္ယူလိုက္ပါ။

အရည္အေသြး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

သင္၏အသင္းအဖြဲ႔၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္လိုက္ပါ။

အရည္အေသြး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ာ

သင္၏အသင္းအဖြဲ႔၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္လိုက္ပါ။

အရည္အေသြး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

သင္၏အသင္းအဖြဲ႔၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျမွင့္တင္လိုက္ပါ။

အစိုးရအတွက်ဖြေရှင်းပုံနည်းလမ်းများ

အစုိးရမွအတည္ျပဳထားေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္အသင္းအဖြဲ႔၊ ေအဂ်င္စီ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရွာပါ
Government

အစိုးရအတွက်ဖြေရှင်းပုံနည်းလမ်းများ

အစုိးရမွအတည္ျပဳထားေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္အသင္းအဖြဲ႔၊ ေအဂ်င္စီ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရွာပါ

အစိုးရအတွက်ဖြေရှင်းပုံနည်းလမ်းများ

အစုိးရမွအတည္ျပဳထားေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္အသင္းအဖြဲ႔၊ ေအဂ်င္စီ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီရန္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရွာပါ

A wide range of course topics for every skill level

We offer a variety of courses under each of these 6 core topics, designed to expand and sharpen your skills for a more successful career.

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.