မတူညီသောနေရာဒေသများမှ သင်တန်းများအား ရွေးချယ်ထားမိနေသည်။

တစ်ကြိမ်တွင် နေရာဒေသတစ်ခုတည်းမ သင်တန်းများကိုသာ ရွေးချယ် (သို့) စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
ပြဿနာမရှိပါ။ သင့်အနေနှင့် ဤသင်တန်းကို ဆက်လက်၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ သင်မူလရွေးချယ်ထားသော နေရာဒေသကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီး သင်၏လက်ရှိနေရာနှင့် ပြန်လည်အစားထိုးပေးပါမည်။
Cancel Continue
icon လူတွေ့သင်တန်း
Dale Carnegie Course Free Preview
Enhance your career in challenging business world
Important event specific details +

* Important Details if registered for this course *

(These will be included in your confirmation email and PDF receipt)

In Myanmar Language
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn
Register Participants
Company Info
Participant 1 Remove
Supervisor Information
2020/03/22
Starting at:
K 0
Sales Tax Included
Location:
Mimosa Building
1st Floor, No 196, West Shwe Gong Daing, 5th Street Bahan Township Yangon, Myanmar
Yangon, Yangon 11201
+959 424 251 005
Duration:
90 mins
Time:
10:00 - 11:30