တစ်ကိုယ်ရည်နှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်တန်း

အဆံုးအစမရွိေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား။ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ အခြင့္အေရး။

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကိုရယူပါက မျက်မှောက်ကာလအခြေအနေများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.