Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

เกี่ยวกับเรา

ประวัติศาสตร์อันยาวนานและกระบวนการสร้างสรรค์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วได้ผ่านการได้เชื่อมโยงการฝึกอบรมของ Dale Carnegie กับผู้คนทั่วโลกที่แสวงหาการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากรของเดล คาร์เนกี ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในโลกของธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งการจะสำเร็จเป็นที่ปรึกษา และวิทยากรของเดล คาร์เนกีได้นั้นจะต้องได้รับการอบรม และผ่านหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆอย่างน้อย 250 ชั่วโมง ทั้งนี้วิทยากรของเดล คาร์เนกี จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อทบทวนใบอนุญาตทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร เดล คาร์เนกี มีเทคนิคในการสอนการให้คำแนะนำ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็น เอกลักษณ์ นั่นคือ การให้คำแนะนำในขณะที่เกิดสถานการณ์นั้นๆ (Coaching in the Moment) เพื่อเปลี่ยนหรือป้องกัน ไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยการให้วิธีการปรับปรุงและคำแนะนำ ณ สถานการณ์ นั้นๆในทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่าง รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม

 

คุณอัจฉรียา บันสิทธิ์

ผู้อำนวยการการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม

 

คุณศรีวิภา พงศ์ปัญญาพร

ที่ปรึกษาอาวุโส

อ่านเพิ่มเติม

 

ภญ.โสภิตา ศิริรัตน์

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

คุณอาณัติ จ่างตระกูล

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

คุณมนสิณีย์ เชาวน์รัตนะ

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

ผศ.ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

คุณปราการ เกาะกายสิทธิ์

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

คุณทวี สกุลก่อเกียรติ

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

คุณจุฑาภรณ์ ลัภนนันทกุล

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

คุณชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

 

คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์

วิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

สถาบัน เดล คาร์เนกี ประเทศไทย

locationImg

 

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จำกัด

888 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: 
+66 2 784 6200
อีเมลล์: [email protected]

 

GET STARTED NOW

What are you waiting for?

ติดต่อ
ติดต่อเราได้ทุกเมื่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่คุณต้องการเพื่อบรรลุความสำเร็จที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน
Logo
ข้อมูลที่คุณให้จะถูกนำไปใช้ตามข้อกำหนดของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.
เสนอ
: