Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

คุณทวี สกุลก่อเกียรติ

วิทยากร


คุณทวี มีประสบการทำงานที่เชี่ยวชาญทั้งในบริษัทข้ามชาติและบริษัทไทยมาแล้ว มีประสบการณ์หลากหลายรวมถึงตำแหน่งผู้นำที่นำไปสู่ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้; เป็นผู้นำการผลิตพืชผู้จัดการโครงการผู้นำสวนอุตสาหกรรมผู้นำการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผู้นำโครงสร้างพื้นฐานผู้นำวิศวกรรมการออกแบบองค์กรและผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศและผู้นำการพัฒนาแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากบทบาทความเป็นผู้นำเขาได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (เขตแปซิฟิก) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิผลขององค์กร (พื้นที่แปซิฟิก) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแผนแม่บทระดับชาติ (กระทรวงพลังงาน) และดำเนินการมอบหมายงานในต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาประจำของ เดล คาร์เนกีประเทศไทยในด้าน พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน สร้างความผูกพันองค์กร บริหารการเปลี่ยนแปลง การนำเสนอ และการพัฒนาประสิทธิภาพของงานโดยได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการเป็นวิทยากรผ่านกระบวนการพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

: