Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

Learning Agility บทเรียนสำคัญของบุคลากร ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบันนี้ ภาวะการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น “Disrupitve Change” หรือ ”การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน” เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ หรือโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) อยู่เสมอ ผู้นำองค์กรมากมายจึงต้องการให้บุคลากรมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กะทันหันได้ และทำให้องค์กรกลายเป็น Agile Organization ด้วยเหตุนี้เอง Learning Agility จึงเป็นแนวคิดที่สำคัญ

Learning Agility

ข้อดีของการมี Learning Agility

บุคคลที่มีทักษะ Learning Agility นันจะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คุ้นเคยได้ดีกว่าคนอื่น ในด้านของการทำงานในองค์กร พนักงานที่มีทักษะนี้จะสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เข้ามาได้ดี ตัวอย่างเช่น เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับลูกค้า พนักงานคนดังกล่าวก็จะคิดหาแนวทางแก้ไขได้เร็วกว่าคนอื่นๆ หรือหากกระบวนการทำงานในบริษัทเปลี่ยนไปก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับกระบวนการใหม่ได้อย่างคล่องตัว

อีกทั้ง ทักษะนี้จะส่งผลให้บุคคลมีความ “Proactive” ที่จะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้น แต่จะคิดวิธีป้องกัน วางแผน และเตรียมการแก้ปัญหาไว้ก่อน เป็นการทำงาเชิงรุก และเป็นคุณสมบัติที่หลายๆ องค์กรต้องการให้บุคลากรมี 
 

ทำไม Learning Agility จึงสำคัญต่อองค์กร?

แนวคิด Learning Agility คือ การปรับเปลี่ยนการทำงานให้คล่องตัว รวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาอันสั้น ยังรวมไปถึงการที่บุคคลมีความต้องการศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้านในหลายๆ แขนง และทำความเข้าใจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงหลักการที่เป็นแก่นสำคัญแขนงต่างๆ เหล่านั้น โดยนำหลักการสำคัญจากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่เดิม นำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น 

Dr. W. Warner Burke นักวิชาการจาก The Teachers College at Columbia University ได้กล่าวว่า ผู้ที่มี Learning Agility นั้น คือผู้ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบัน หรือก็คือการประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีได้อย่างรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ 

ยิ่งในช่วงปีแห่ง Disruption นี้องค์กรต่างๆ ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคลากรต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ และ Soft Skill เพื่อใช้รับมือกับปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้ Learning Agility เป็นสิ่งที่องค์กรทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ 
 

default alt tag
default alt tag

หลักพื้นฐานของ Agile Organization ให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง?

นอกจากผู้นำองค์กรที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่แล้ว ความสำคัญเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิดการคล่องตัว (Agile Mindset)” เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานที่รวดเร็ว ให้ความอิสระในการตัดสินใจร่วมกับการพูดแบบ Public Speaking และสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อพัฒนาองค์กร นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญ ดังนี้

  • ให้ความสำคัญกับบุคคลและการปฏิสัมพันธ์กันในทีมมากกว่าขั้นตอนและเครื่องมือ
  • เน้นการส่งมอบผลงานที่ใช้ได้จริงมากกว่าเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • เน้นการร่วมมือทำงานกับลูกค้ามากกว่าการเจรจาให้เป็นตามข้อตกลง
  • เน้นไหวพริบในการตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงมากกว่าการทำตามแผนที่วางไว้

แต่องค์กรหลายแห่งก็อาจจะไม่พร้อมสำหรับการทำงานแบบ Agile ก็เป็นเรื่องปกติ เพราะลักษณะของงานอาจต้องใช้ระบบการทำงานแบบเดิมๆ ดังนั้นการสร้าง Agile Organization จึงต้องพิจารณาให้ละเอียดถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะต้องทำงานในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะหลักคิดของผู้บริหารระดับสูง ที่พร้อมให้ทีมงานสามารถตัดสินใจในการทำงานของตัวเองได้ 
 

 

องค์กรสามารถสนับสนุนให้เกิด Learning Agility จากอะไร?

นอกจากการที่ตัวบุคคลจะต้องพัฒนา Agility ด้วยตัวเองแล้ว องค์กรก็สามารถช่วยสนับสนุนในการพัฒนาได้ ดังนี้
 

  1. สื่อสารเป้าหมายภาพรวม สื่อสารให้บุคลากรรู้ถึงทิศทาง และเป้าหมายขององค์กรในการพัฒนาสู่การเป็น Aglie Organization
  2. กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนารายบุคคล เช่นการใช้แบบประเมินเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน และเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อเกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Agile โดยเน้นการเรียนรู้ใหม่ๆ ภายในองค์กร เช่น การเรียนรู้ข้ามสายงาน (Crossed-functional Learning), การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อเปิดโอกาสให้เห็นกระบวนการทำงานจากแผนกอื่นๆ ช่วยให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ข้อจำกัด ความยืดหยุ่นในการทำงาน 

ในระดับองค์กร การสร้าง Learning Agility ให้กับบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่องค์กรทั่วโลกต่างก็กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ยากต่อการคาดเดา องค์กรต้องการบุคลากรที่มีทักษะนี้ เพื่อรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น การสร้างทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่จำเป็นกับบุคลากรระดับผู้บริหารเท่านั้น แต่ควรจะสร้างให้เกิดกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อผลักดันให้เกิดความพัฒนาในระยะยาว

กรณีศึกษา (Case Study)

ในช่วงปี ค.ศ. 2017 - 2020 ที่ผ่านมานั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ได้วางแผนปรับตัวการทำงานขององค์กรอย่างหนัก เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในยุค Digital Distruption โดยนำแนวคิด Agile Organization ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเริ่มจากคณะผู้จัดการใหญ่ 4 คน ประกอบด้วย สารัชต์ รัตนาภรณ์, อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์, อรพงศ์ เทียนเงิน และ อารักษ์ สุธีวงศ์ ที่ถือเป็น First Agile Team โดยจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่แบบหมุนเวียน และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญในองค์กร ส่งเสริมพนักงานให้ลองผิดลองถูก (Learn Faster, Fail Faster) ตัดสินใจเองได้ตามสถานการณ์ มีความยืดหยุ่นสูง ตอบสนองความต้องการจากลูกค้าได้เร็ว ผลักดันการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในรูปแบบที่ต่างจากเดิม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูง ใช้ดาต้ามาช่วยดำเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานอีกด้วย เช่น การที่ CEO หรือคณะผู้บริหารไม่มีห้องทำงานเป็นของตัวเอง แต่สร้างพื้นที่การทำงานแบบ Co-Working Space แทน เพื่อเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมการทำงานใหม่แก่บุคลากรในธนาคารไทยพาณิชย์

อ้างอิง
ผ่าแนวคิด อาทิตย์ “SCB” เขย่าองค์กร สู่วิถี “Agile ทีม” 

: