Arrow LeftBack
Icon

Leading Virtual Teams

In Person

• 2 Session Seminar. In today’s digital world, home-working and teleworking have become much more common for many businesses. But how do you build a cooperative and productive team if you can’t meet face-to-face? This two-part online course will teach you the communication skills to create and motivate a successful virtual team.

查看日期及地點
Head with lightbulb

課程內容

• เรียนรู้การสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานเป็นทีม ความพยายามร่วมกัน และความร่วมมือกันในการทำงาน สร้างความคาดหวังของทีมที่ชัดเจนบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพ เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม!

Open book

為何需要學習本課程

• การสื่อสารถือเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของทีม แต่วิธีการสื่อสารของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปกติเรามักจะสร้างความสัมพันธ์ของทีมด้วยการเจอหน้ากัน แต่หัวหน้าทีมที่ไม่ได้อยู่กับลูกทีมต้องใช้แนวทางปฏิบัติที่จะช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ หลักสูตรนี้ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเข้าถึงความหลากหลายในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Person standing next to flag

本課給您的幫助

• มาเป็นหัวหน้าที่ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่ใช้ต้นทุนต่ำในการติดต่อสื่อสารเสมือนจริง เพื่อพิสูจน์ความสามารถในการปรับตัวของคุณในการขับเคลื่อนทีมให้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกสถานการณ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยสร้างทีมให้แข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

將推出課程日期

請在上方選擇一個地點,搜尋閣下區內的課程活動日子。 

找不到適合的日子?希望為您的組織或團隊上門提供課程?如欲了解詳情,請聯絡我們。

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.