Cải cách quản lý: Hướng dẫn cải cách quản lý tại nơi làm việc.

Benefit of this eBook

Vấn đề cải cách quản lý có thể gây căng thẳng, trở ngại và gặp khó khăn. Việc chuẩn bị và sử dụng cách tiếp cận có tổ chức có thể giúp giảm nhẹ các điều kiện tiêu cực. Mô hình Đào tạo Cải cách của Dale Carnegie giúp các nhà lãnh đạo chuẩn bị cho thay đổi và khuyến khích nhân viên chấp nhận thay đổi cũng như thúc đẩy những kết quả tích cực.

Bạn sẽ học được gì

Khám phá các yếu tố bên trong và bên ngoài thúc đẩy cải cách và cách những thay đổi tác động đến doanh nghiệp và nhân viên của họ. Đặt ra phương thức hành động đúng đắn, và tránh các cạm bẫy trong lúc dẫn dắt tập thể qua những giai đoạn bất ổn. Mô hình 5-Bước đưa lãnh đạo từ việc phân tích đến việc lập kế hoạch, và đạt được mục tiêu qua việc thực hiện và đánh giá các yếu tố thay đổi.

Lý do bạn cần nó

Thực hiện cải cách tại nơi làm việc có thể khó đoán vì con người và quá trình có cách tiến hóa khác nhau. Mô hình Đào tạo Cải cách của Dale Carnegie cung cấp cách tiếp cận từng bước để giữ trọng tâm và tích cực trong khi tiến hành cải cách ở toàn tổ chức.

Mục đích tận dụng

Thực hiện phân tích kỹ lưỡng về các rủi ro và cơ hội, giám sát tác động, và thông báo cho những nhân viên nòng cốt biết rõ tiến độ. Thu hút các cá nhân then chốt tham gia vào việc xác định những điều chỉnh cần phải được thực hiện và lên kế hoạch cho tác động của cải cách. Đảm bảo một quy trình liền mạch và kết quả tích cực cho thấy đổi mới không phải là kẻ thù!
Cải cách quản lý: Hướng dẫn cải cách quản lý tại nơi làm việc.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.