Arrow LeftBack
Icon Dịch vụ

World Class Customer Service - Free 2 Hour Preview

In Person

Join us for a 2 hour free preview of the World Class Customer Service Course

Our customer service training brings companies the right tools to cultivate valued and lasting customers.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Adjust the way we approach others to support a vibrant customer culture, understand and apply a customer-focused approach to service, resolve customer complaints from rational and emotional perspectives

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Demonstrating behaviors or helpfulness, genuine interest, and respect influences customer behavior.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Creating and maintaining a customer service attitude involves understanding expectations, going above and beyond, and being a customer advocate.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.