Arrow LeftBack
Icon Thuyết trình

Workshop de Liderazgo y Comunicación

In Person

En este Workshop intensivo lograrás incorporar habilidades de Comunicación y Oratoria para que puedas desempeñarte de manera más profesional en tu ámbito laboral y profesional

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Aprenderás a comunicar con claridad y confianza. Recuerda: No es lo que dices, sino como lo dices!

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Lograrás ser un mejor comunicador y más convincente. Te ayudará en todas tus presentaciones tanto a nivel profesional como social o personal

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Te brindaremos todas las herramientas y te aseguramos, serás un excelente orador!

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.