icon Khóa học tương tác trực tiếp

Workshop de Liderazgo y Comunicación

En este Workshop intensivo lograrás incorporar habilidades de Comunicación y Oratoria para que puedas desempeñarte de manera más profesional en tu ámbito laboral y profesional

Tổng quan chương trình

Workshop Intensivo para oradores que deseen mejorar sus habilidades de comunicación.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Aprenderás a comunicar con claridad y confianza. Recuerda: No es lo que dices, sino como lo dices!

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Lograrás ser un mejor comunicador y más convincente. Te ayudará en todas tus presentaciones tanto a nivel profesional como social o personal

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Te brindaremos todas las herramientas y te aseguramos, serás un excelente orador!

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie