Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Winning with Relationship Selling

In Person

데일 카네기 세일즈 트레이닝은 데일 카네기의 명저 인간관계론에서 발췌한 인간관계 기술과 검증된 세일즈 프로세스를 융합한 유일한 세일즈 프로그램 입니다.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

고객과의 친밀감을 형성하고 신뢰를 강화하기 위한 기법을 알아보고, 고객과의 관계를 중심으로 세일즈 프로세스의 전략을 구상하고 시연할 수 있습니다. 또한 고객의 까다로운 요구 및 거절을 극복할 수 있는 협상기법과 재 구매를 창출할 수 있는 방법을 활용할 수 있습니다.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

고객들도 이젠 스마트하게 사전정보를 수집합니다. 단순한 판매 스킬이나 화법은 더 이상 의미가 없습니다. 고객은 이미 다양한 채널을 통해 70%이상 제품에 대한 정보를 수집합니다. 인간관계 기술과 세일즈 프로세스의 융합을 통한 판매 기술이 해답이 될 수 있습니다.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

포괄적인 세일즈 지침을 수립하고 성공경험을 지속되는 조직이 볼 수 있는 결과는 매출의 증대입니다. 세일즈 프로세스를 마스터한 직원들은 자신감 있게 현장으로 나아갈 것입니다.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.