icon Khóa học tương tác trực tiếp

Winning with Relationship Selling

데일 카네기 세일즈 트레이닝은 데일 카네기의 명저 인간관계론에서 발췌한 인간관계 기술과 검증된 세일즈 프로세스를 융합한 유일한 세일즈 프로그램 입니다.

Tổng quan chương trình

데일 카네기 세일즈 트레이닝은 고객 발굴 단계부터 니즈발견, 솔루션 제안, 협상, 사후관리 등 영업 전반의 프로세스를 학습하는 과정입니다. 인간관계가 지속적으로 잘 유지되어 고객 충성도를 이끌어 내고 상호 이익이 되는 파이프라인을 형성하는 법을 교육합니다.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

고객과의 친밀감을 형성하고 신뢰를 강화하기 위한 기법을 알아보고, 고객과의 관계를 중심으로 세일즈 프로세스의 전략을 구상하고 시연할 수 있습니다. 또한 고객의 까다로운 요구 및 거절을 극복할 수 있는 협상기법과 재 구매를 창출할 수 있는 방법을 활용할 수 있습니다.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

고객들도 이젠 스마트하게 사전정보를 수집합니다. 단순한 판매 스킬이나 화법은 더 이상 의미가 없습니다. 고객은 이미 다양한 채널을 통해 70%이상 제품에 대한 정보를 수집합니다. 인간관계 기술과 세일즈 프로세스의 융합을 통한 판매 기술이 해답이 될 수 있습니다.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

포괄적인 세일즈 지침을 수립하고 성공경험을 지속되는 조직이 볼 수 있는 결과는 매출의 증대입니다. 세일즈 프로세스를 마스터한 직원들은 자신감 있게 현장으로 나아갈 것입니다.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie