icon Khóa học tương tác trực tiếp

Time Management

Understanding how your time is spent and focusing your efforts on the most critical issues are the two most important elements of effective time management. By applying five proven time management approaches, you’ll never fear the word deadline again!

Tổng quan chương trình

3 HOUR WORKSHOP

Icon

Bạn sẽ học được những gì

• Understand how their time is spent. • Overcome time management obstacles and work more efficiently. • Apply tools to plan, organize and manage their time. • Leverage time and increase productivity, working smarter, not harder.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Leaders who demonstrate certain principles create an environment where employees are motivated, not forced, to bring their best to work. Certain principles strengthen teamwork and trust, leading to a more cohesive, creative and constructive workforce. You’ll gain the skills to motivate teams, and what can be more valuable than that?

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

You will maximise your own performance, become a stronger leader, and add more value to the organisation. Become a champion leader who strategically aligns organisational objectives with individual development goals so that both roads lead to breakthrough performance.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie