icon Khóa học tương tác trực tiếp

The Everything DiSC - Productive Conflict Showcase

Discover how to harness the power of workplace conflict as you explore the newest addition to the Everything DiSC solutions suite.

Tổng quan chương trình

Everything DiSC Productive Conflict helps learners curb destructive behaviors so that conflict can become more productive, ultimately improving workplace results and relationships.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

- Explore the chance to complete a complimentary Everything DiSC Productive Conflict assessment - Understand how to manage your response to conflict situations - Discover communication strategies to engage productive conflict with colleagues

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Workplace conflict costs U.S. businesses $359 Million a year.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Save time and money by making conflict more productive.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie