icon Khóa học tương tác trực tiếp

The Dale Carnegie Women's Leadership Academy

This program is specifically designed to develop women leaders who are innovative, who can solve problems, work across disciplines and get out of their silos to achieve organizational results

Tổng quan chương trình

The Foundation of Leadership - the Building of Confident, Intentional Leaders

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Need something here

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Need something here

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

At the end of the program, you will become a confident leader, allowing you to be positioned for more complex jobs. You will be able to communicate with authority and build meaningful and impactful relationships to drive business results.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie