Arrow LeftBack
Icon

Summer Special Workshop

In Person

Make it a summer of growth! Dale Carnegie Training has Special Summer Offerings: Create-Your-Own-Workshop

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Choose from a variety of topics: -Team engagement -Communications -Supervisory skills -Management skills -Customer service -Sales -Presentations -Performance management -Problem solving

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Grow this summer with workshops that will give you the skills for success.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Stay engaged and learning with create-your-own workshop options.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.