icon Khóa học tương tác trực tiếp

Step Up to Leadership

People work harder for managers than companies. Managers, who understand this simple truth and know how to execute, are the ones who develop people in today’s organizations.

Tổng quan chương trình

Developing Managers

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Time Management - Become more productive...get more done each day Coaching

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Leadership directly impacts performance.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Participants will be able to implement these leadership tools immediately

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie