Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Step Up to Leadership

In Person

People work harder for managers than companies. Managers, who understand this simple truth and know how to execute, are the ones who develop people in today’s organizations.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Time Management - Become more productive...get more done each day Coaching

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Leadership directly impacts performance.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Participants will be able to implement these leadership tools immediately

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.