icon Tổng quan chương trình

Resilience in Leadership Package

Tổng quan chương trình

This package provides a 1 year subscription to six (6) our most effective Live Online leadership training programs for the U.S. Government. Each program will help you earn the trust of your clients and guide your key accounts to greatness. Sold individually, the content in this subscription is valued at $1,704. Take advantage of this deeply discounted package offer! Titles include: 1. Communicate with Different Personality Styles (1hr Webinar) 2. Create Your Work-Life Breakthrough (1hr Webinar) 3. Lead Change Effectively (2hr Workshop) 4. Managing Conflict in the Workplace (3hr Workshop) 5. Managing Workplace Stress (3hr Workshop) 6. Step Up to Leadership (Two 3hr Session)

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie