icon Khóa học tương tác trực tiếp

Managing Customer Expectations

This workshop will teach you to set, monitor, and influence customer expectations to create and deepen relationships with your customer base.

Tổng quan chương trình

Building a loyal customer base is essential for the success of any business, large or small. Customers continue to do business with organizations that deliver on their promises, every time. This workshop will help you build trust and long-term relationships by managing customer expectations in a consistent way.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Determine the customer’s initial expectations, and learn sure-fire approaches to exceeding them again and again! Work with customers to set realistic expectations, and follow a consistent process to manage them in the future. Explore your influence as you build and deepen relationships with your customers.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

This engaging, collaborative workshop is the perfect way to boost your customer service practices. You’ll make connections with new customers and improve relationships with old ones as you learn to communicate clearly about your business promise. Your organization will earn the trust and respect of everyone you encounter as you consistently come through for your customers.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

In customer service, consistency is key. As you build your reputation as a company that always delivers, you’ll become an organization that makes customers want to come back! After this workshop, you’ll enjoy success with a loyal customer base that takes you straight to the top.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie