icon Khóa học tương tác trực tiếp

Management Skills for New Mangers and Supervisors

This intensive new seminar from Dale Carnegie Training provides everything you need to know to achieve outstanding results through others. Of course, you cover the basics like planning, organizing and control, as well as building your interpersonal effectiveness.

Tổng quan chương trình

Spend a day with us and learn how to gain employee commitment, lead confidently and motivate employees to peak performance. Get the skills you need to avoid the 10 most common mistakes first-time managers make.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

• Transition successfully from worker to manager • Motivate your team to reach its potential • Avoid the 10 common pitfalls of management • Communicate effectively • Coach for increased productivity • And much more!

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Now it's... Not about your personal achievement...but coaching others to succeed. Not about your drive to get things done...but your ability to motivate others to get it done. Not about you...it's all about them.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

In other words, the skills that got you the promotion can't make you successful as a manager or supervisor. To achieve success, you need a firm grasp of business skills and human relations skills -- the skills you'll learn at

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie