Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Les cles de l’engagement des collaborateurs

In Person

Atelier gratuit

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Les clés de l’engagement des collaborateurs et le rôle primordial des managers

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Le niveau d’engagement des collaborateurs influe directement sur leur niveau de stress, celui de leur manager et sur l’atteinte des objectifs.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Créer les conditions d’engagement, facilite le management, la conduite de projet et limite le turn-over. Cet atelier rassemble des outils pour vous aider à atteindre ces objectifs.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.