Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Leadership Essentials

In Person

This 1 Day Workshop will....

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

You'll learn...

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Enhance your leadership skills to engage and motivate your teams to achieving their objectives.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

You'll be seen as a more effective leader and manager who is ready for bigger challenges and opportunities.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.