Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Leadership

In Person
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Learn How To: • Learn the 5 Drivers of Leadership Success • Master the 8-Step Planning Process • Explore a process that drives innovation • Define and align performance goals • Learn to recognize the potential in others • Implement the 8-Step Delegation Process • Discover effective coaching techniques • Apply proven principles that strengthen teamwork and trust • Ensure continuous improvement and bottom-line impact • Build customer loyalty through a values-based culture

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Leaders who demonstrate certain principles create an environment where employees are motived, not forced, to bring their best to work. Champion leaders strategically align organizational objectives with individual development goals so that both roads lead to breakthrough performance.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.