icon Khóa học tương tác trực tiếp

Leadership

Tổng quan chương trình
Icon

Bạn sẽ học được những gì

Learn How To: • Learn the 5 Drivers of Leadership Success • Master the 8-Step Planning Process • Explore a process that drives innovation • Define and align performance goals • Learn to recognize the potential in others • Implement the 8-Step Delegation Process • Discover effective coaching techniques • Apply proven principles that strengthen teamwork and trust • Ensure continuous improvement and bottom-line impact • Build customer loyalty through a values-based culture

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Leaders who demonstrate certain principles create an environment where employees are motived, not forced, to bring their best to work. Champion leaders strategically align organizational objectives with individual development goals so that both roads lead to breakthrough performance.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie