icon Khóa học tương tác trực tiếp

How to Turn Difficult Employees into Productive Contributors

This course introduces the principals and methods for turning challenging employees into productive contributors

Tổng quan chương trình

This dynamic one-day seminar will show you how to use Dale Carnegie’s proven human relations principles to transform dysfunctional behavior into useful work patterns.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

During this interactive workshop, you’ll learn different response styles that contribute to our difficult employee relationships, how to increase skills in understanding and relating to difficult employees, and develop a plan for how to relate.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

To understand and resolve conflict that occurs in the workplace using the conflict response model.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

You will be better equipped to stop dysfunctional behavior from creating conflict, destroying morale and killing productivity.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie