icon Khóa học tương tác trực tiếp

How to Coach Employees to Maximum Achievement

As a supervisor or manager, your most productive time to motivate success is in your scheduled one-on-one’s or those chance one-on-one’s that occur during the day. Learn how to approach these meetings with a coaching agenda that will drive individual, team and corporate success.

Tổng quan chương trình

This one-day seminar from Dale Carnegie Training will show you how to provide employees with the direction, feedback and guidance they need to be successful and to have maximum , positive impact on the organization.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Discover the skills you need to help each employee become as successful as possible, discover abilities they didn’t think they had and raise the bar on performance. Even problem employees will respond positively to these performance feedback techniques.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Become a supervisor or manager that brings out the best in each employee.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Develop a coaching style that works for you to give others guidance and direction.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie