icon Khóa học tương tác trực tiếp

High Impact Presentation

본 코스는 다양한 종류의 프레젠테이션에서 자신감 넘치고 능숙하게 커뮤니케이션 하도록 역량을 개발해 드립니다.

Tổng quan chương trình

효과적인 의사 소통은 어떠한 역할에서도 중요합니다. 동료들을 설득하고, 고객에게 판매하거나, 팀에 전력을 공급하든 간에, 프레젠테이션은 성공과 실패의 차이를 가져옵니다. 이 과정은 프레젠테이션을 통해 강력하게 의사소통하고 청중에게 신뢰를 줄 수 있도록 도와드립니다.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

명확한 의사소통, 자연스럽고 차분한 제스쳐, 복잡한 주제를 간결하게 설명하는 방법을 배울 수 있습니다. 또한 신뢰감을 높이고 열정을 전달할 수 있습니다. 또한 프레젠테이션의 최종목적인 청중들의 행동을 유발하는 스킬을 개발할 수 있습니다.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

본 코스는 귀하가 자신감 넘치고 열정적으로 커뮤니케이션을 수행할 수 있도록 도와 주는 기술을 제공합니다. 카네기의 오랜 교육 경험을 통해 검증된 방법으로 일관되고 긍정적인 결과를 도출할 수 있습니다.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

프레젠테이션 스킬은 비즈니스 결과에 현저한 차이를 만드는 기술입니다. 청중은 여러분을 볼 때 충분히 준비되었다고 생각할 것입니다. 성공적인 프레젠테이션을 통해 긍정적인 기업 이미지를 얻을 수 있을 것이고 궁극적으로 여러분에게 이익을 가져다 줄 것입니다.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie