Arrow LeftBack
Icon Thuyết trình

High Impact Presentation

In Person

본 코스는 다양한 종류의 프레젠테이션에서 자신감 넘치고 능숙하게 커뮤니케이션 하도록 역량을 개발해 드립니다.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

명확한 의사소통, 자연스럽고 차분한 제스쳐, 복잡한 주제를 간결하게 설명하는 방법을 배울 수 있습니다. 또한 신뢰감을 높이고 열정을 전달할 수 있습니다. 또한 프레젠테이션의 최종목적인 청중들의 행동을 유발하는 스킬을 개발할 수 있습니다.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

본 코스는 귀하가 자신감 넘치고 열정적으로 커뮤니케이션을 수행할 수 있도록 도와 주는 기술을 제공합니다. 카네기의 오랜 교육 경험을 통해 검증된 방법으로 일관되고 긍정적인 결과를 도출할 수 있습니다.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

프레젠테이션 스킬은 비즈니스 결과에 현저한 차이를 만드는 기술입니다. 청중은 여러분을 볼 때 충분히 준비되었다고 생각할 것입니다. 성공적인 프레젠테이션을 통해 긍정적인 기업 이미지를 얻을 수 있을 것이고 궁극적으로 여러분에게 이익을 가져다 줄 것입니다.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.