icon Khóa học tương tác trực tiếp

Global Day Of Giving

Dale Carnegie trainers will deliver a special program on October 25th.

Tổng quan chương trình

Dale Carnegie has been transforming people’s lives for 106 years. You’re next.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

This live and in-the-moment workshop will feature exercises to help you improve your communication skills, strengthen your people skills, and be more confident no matter what you do.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

For over 100 years, Dale Carnegie has supported communities with the goal of transforming the lives and career potential of people through human relationship skill building. Each year we celebrate our founder’s day in a very special way: by introducing teens, young adults and the people who work with them, to Dale Carnegie’s timeless principles.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

This highly practical workshop will feature several engaging exercises designed to equip people with techniques for improving success at work and in their daily lives.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie