Arrow LeftBack
Icon Dale Carnegie Course

Generation.Next

In Person

หลักสูตรเดล คาร์เนกีที่ออกแบบเพื่อให้เยาวชนเตรียมพร้อมทักษะสำหรับการตั้งเป้าหมาย บรรลุ ความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนแสดงศักยภาพสูงสุดทั้งในโรงเรียน บ้าน และสถานที่ทำงาน หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สำหรับเยาวชนโดยเฉพาะโดยมีจำนวนการฝึกอบรม 3 ชั่วโมงครึ่งต่อครั้งสำหรับ 12 สัปดาห์ซึ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน รวมถึงการจำลองสถานการณ์หรือบทบาทสมมุติ

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

หลักสูตรนี้มุ่งเน้น ปัจจัยห้าประการที่มีผลต่อความสำเร็จในอนาคต – การเสริมสร้างความมั่นใจ, การเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร, การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และจัดการทัศนคติอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละส่วนของหลักสูตร สามารถปรับใช้ได้ตลอดชีวิตและมีประโยชน์ทั้งในโลกการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

ในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการแข่งขันมากขึ้น และความต้องการมากกว่าที่เคย วัยรุ่นส่วน ใหญ่จะต้องรักษาสมดุลระหว่างชีวิตโรงเรียน ชีวิตทำงาน และความสัมพันธ์ในเวลาเดียวกัน ตลอดจนการวางแผนอนาคตที่จะต้องเผชิญ หลักสูตรของเดลคาร์เนกีสำหรับเยาวชนจะช่วยให้วัยรุ่นทั้งวัยเรียนและวัยทำงานมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการจัดการกับแรงกดดันและความตึงเครียดในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

มันคือประสบการณ์ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ มันจะสื่อไปถึงคนดูของคุณได้ว่าคุณมีการเตรียมพร้อม มีความรู้ และมั่นใจ คุณจะมองเห็นประโยชน์ที่สามารถชี้วัดได้จากการสื่อสาร ภาพลักษณ์ส่วนตัวและองค์กร และท้ายที่สุดแล้วคือ ผลกำไรขององค์กร

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.