icon Khóa học tương tác trực tiếp

Free Seminar - Sales Effectiveness

Develop the confidence and ability to influence your customers

Tổng quan chương trình

A free 2 hour seminar that will demonstrate how Dale Carnegie's proven sales process can result in more sales and satisfied customers

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Participants will learn how to increase their sales by using the Dale Carnegie Proprietary Sales Model, as well as 'Questioning Model', for that important first meeting.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Determination and desire alone are not enough when trying to win a sale. To be consistently successful sales people need a great sales process and enthusiasm to enable them to hit their targets and achieve your organisation's goals.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

By increasing your confidence and honing your skills you will learn how to create more sales, referrals and repeat business.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie