icon Khóa học tương tác trực tiếp

Free Info Session for Dell Employees - Dale Carnegie 3-Day Executive Immersion Program

Tổng quan chương trình
Icon

Bạn sẽ học được những gì

In this meeting you will discover: Executive Presence Build Trust Inspirational Leadership Authentic Communication Styles Thrive Through Change

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Our research has shown that out of 107 graduates at different levels of the organization, 64 were promoted. Best yet, 40% of the promotions happened within 12 months of graduation from our core programs.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

MSW ASR Research performed an independent study and found Dale Carnegie Course graduates are more likely to be engaged than the general business population.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie