Arrow LeftBack
Icon Dale Carnegie Course

Free Info Session: Dell Exclusive Dale Carnegie Executive Immersion Program

In Person

What makes the difference in people? Why do some people seem to have that magic quality that empowers them to move ahead faster?

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

What is that intangible ingredient that gives them the extra credibility and confidence to have people see them as leaders? What is "executive presence anyway?

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

• Executive Presence • Build Trust • Inspirational Leadership • Authentic Communication Styles • Thrive Through Change & Ambiguity

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.