Arrow LeftBack
Icon Khóa học tương tác trực tiếp

Dale Carnegie Graduate Digital Sustainment Session

In Person

A free online sustainment session, available to graduates of the Dale Carnegie Course. Renew your vision, take a fresh look at principles that can help overcome current challenges and learn with like-minded people.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Fresh look at the Dale Carnegie Principles Overcoming current challenges Discussion with like minded people

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Renew your vision Understand how the principles are still relevant Discuss your current challenges and how to overcome them

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Think back to when you completed the program with Dale Carnegie Training. You'll likely feel that you enhanced your business and life skills, and that the program provided you with useful techniques and ideas. As we continue in our careers, the challenges and workplace pressures change and often increase. Sometimes we need to be reminded of core principles we already know, to help us with these new challenges.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.