icon Khóa học tương tác trực tiếp

Dale Carnegie Course

1912년부터 지금까지 데일카네기코스는 개인의 역량개발을 통한 성공경험과, 조직의 역량을 책임져온 자기계발의 바이블입니다.

Tổng quan chương trình

데일카네기코스는 어떤 환경에서도 성공할 수 있는 인간관계 기술을 마스터 할 수 있도록 도움을 드릴 것입니다. 또한 신뢰와 존중을 바탕으로 보다 보람있는 관계를 형성하는 방법을 발견하게 될 것입니다.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

새로운 미래에 대응하고 변화를 이끌어 갈 자신감 개발합니다. 또한 타인의 신뢰를 얻는 인간관계능력 향상시킬 수 있으며 변화를 주도하는 효과적인 의사소통 능력 증진할 수 있습니다. 최선의 성과를 이끌어 내는 리더십 능력 개발과 변화에 유연하게 대처하는 스트레스 관리 능력 또한 증진시킬 수 있습니다.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

고객만족도 향상, 시장 점유율 증대, 기업가치증대의 핵심은 ‘사람’ 임을 알고 있습니다. 기업은 최상의 성과를 위해 직원들을 어떻게 준비시켜야 하는지를 늘 고민해야 합니다. 데일카네기코스를 통해 비즈니스 환경에서 요구되는 다양한 스킬을 함양할 수 있도록 도움을 드릴 것입니다.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

다른 사람들과 상호 작용할 때 자신감과 능력을 키우면, 개인적인 삶과 업무 현장에서 새로운 높이에 도달하는 데 필요한 영향력을 얻을 수 있습니다. 역량이 향상된 개인이 모인 조직의 성과는 이전과는 다를 것입니다.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie