Arrow LeftBack
Icon Thuyết trình

Dale Carnegie Course

In Person

1912년부터 지금까지 데일카네기코스는 개인의 역량개발을 통한 성공경험과, 조직의 역량을 책임져온 자기계발의 바이블입니다.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

새로운 미래에 대응하고 변화를 이끌어 갈 자신감 개발합니다. 또한 타인의 신뢰를 얻는 인간관계능력 향상시킬 수 있으며 변화를 주도하는 효과적인 의사소통 능력 증진할 수 있습니다. 최선의 성과를 이끌어 내는 리더십 능력 개발과 변화에 유연하게 대처하는 스트레스 관리 능력 또한 증진시킬 수 있습니다.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

고객만족도 향상, 시장 점유율 증대, 기업가치증대의 핵심은 ‘사람’ 임을 알고 있습니다. 기업은 최상의 성과를 위해 직원들을 어떻게 준비시켜야 하는지를 늘 고민해야 합니다. 데일카네기코스를 통해 비즈니스 환경에서 요구되는 다양한 스킬을 함양할 수 있도록 도움을 드릴 것입니다.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

다른 사람들과 상호 작용할 때 자신감과 능력을 키우면, 개인적인 삶과 업무 현장에서 새로운 높이에 도달하는 데 필요한 영향력을 얻을 수 있습니다. 역량이 향상된 개인이 모인 조직의 성과는 이전과는 다를 것입니다.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.